Anunţuri/Comunicate

PRIMARIA COMUNEI DRAGOS VODA-Anunț angajare educatoare

PRIMARIA COMUNEI DRAGOS VODA, JUDETUL CALARASI

COD  FISCAL 4445281 – COD POSTAL 917085 – TEL/FAX 0242345711

Adresa: Strada Principala, nr. 51, comuna Dragos Voda, judetul Calarasi, Adresa e- mail: secretar@primariadragosvoda.ro, Tel./Fax: 0242345711, Cod Siruta 93539

Primaria comunei Dragos Voda, judetul Calarasi, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant – personal contractual, de educator (studii medii),  în cadrul Centrului de zi primire copii școlari și preșcolari, aflat în subordinea U.A.T. comuna Dragoș Vodă/Consiuluilui Local Dragoș Vodă, judeţul Călăraşi .

Potrivit art. 3 din H.G. nr. 286/2011 poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant contractual, persoana care îndeplinește următoarele conditii:

  a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării postului contractual  vacante de educator, sunt:

–  absolvent studii liceale  dovedite  cu diplomă de bacalaureat, profilul pedagogic

–  specializare – educator, dovedit cu certificat de obsolvire;

– vechime în muncă  – minim 1 an;

– experienta in domeniu studiilor – minim 1 an.

– experiență în activitățile cu minorii – minim 1 an;

            Cererea de înscriere se depune de către candidaţi la sediul Primăriei Dragoș Vodă, în termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anunțului şi va fi însoţită în mod obligatoriu de următoarele documente:

Dosarul de concurs

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta  un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

            a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) aviz de proximitate;

i)  alte documente relevante care să ateste calificările candidatului.

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale si   este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

(4) Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – TITLUL III Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 2. Legea  nr. 53/2003 – Codul muncii, cu completările și modificările ulterioare.
 3. Constitutia Romaniei -republicata
 4. Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
       6. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 292/2011 – legea asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 7.    Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, modificata si completata prin Legea 177/2019;
 8.    Hotărarea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
 9. Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor

TEMATICA:

 1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – TITLUL III Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice;

– Clasificarea funcțiilor ce pot fi ocupate de personalul contractual;

– Înființarea postului;

– Rolul și atribuțiile personalului contractual

– Contractul individual de muncă

– Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia

– Alte drepturi și obligații specifice personalului contractual

– Tipurile de răspundere a personalului contractual

– Încadrarea și promovarea personalului contractual

– Coordonarea și controlul normelor de conduită pentru personalul contractual

– Asigurarea transparenței cu privire la respectarea normelor de conduită.

 • Legea  nr. 53/2003 – Codul muncii, cu completările și modificările ulterioare.

TITLUL II – Contractul individual de munca

CAPITOLUL II – Executarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL II – Modificarea contractului individual de munc

 CAPITOLUL V – Încetarea de drept a contractului individual de muncă

BIBLIOGRAFIA SPECIFICĂ

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292/2011 – legea asistenţei sociale;
 3. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, modificata si completata prin Legea 177/2019;
 4. Hotărarea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
 5. Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor

TEMATICA:         

 1. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.

     Drepturile copilului

     Drepturi și libertăți civile

Sănătatea și bunăstarea copilului

Educație, activități recreative și culturale

Protecția copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării și a oricărei forme de violență

Instituții și servicii cu atribuții în protecția copilului

 • ORDIN Nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.

Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de zi pentru copiii în familie şi/sau copiii separaţi sau în risc de separare de părinţi

MODUL I . ACCESAREA SERVICIULUI (Standardele 1 – 3)

MODUL III. ACTIVITĂŢI DERULATE/SERVICII ACORDATE (Standardele 1 – 11)

       MODUL IV MEDIUL FIZIC – AMENAJARE ŞI SIGURANŢĂ (Standardele 1-3)
3. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, modificata si completata prin Legea 177/2019;

CAPITOLUL III – Nivelurile de calitate

4.Legea nr. 292/2011 – legea asistenţei sociale;

CAPITOLUL III – Sistemul de servicii sociale

CAPITOLUL VI – Personalul din sistemul de asistenţă social

           Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 octombrie – publicare anunț
 • 15 octombrie 2021, ora 14.00 – data limita de depunere a dosarelor.
 • 18 – 19 octombrie 2021  – selecția dosarelor.
 • 26 octombrie 2021, ora 10.00 – proba scrisă.
 • Interviul se va susține în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

PRIMAR,

ION RADU AUREL                                                                                                                                              

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cele mai cautate

To Top
ro_RORomână
en_GBEnglish (UK) ro_RORomână