Anunţuri/Comunicate

Textul Proclamaţiei Alba Iulia 1 Decembrie 1918

SFATUL ŢĂRII 1918 ALBA IULIA: PROIECT DE ŢARĂ _____________________________

CUVÂNT ÎNAINTE Nădejdea Noastră Sfatul ţării şi tot Neamul  cel născut aici în ţară ;este Dumnezeu în noi şi cu noi prin toate veacurile,viețuire într’u El .Nimic fără Dumnezeu!DECLARAȚIUNE DE FĂURIRE:Se instituie la 1 Decembrie SIGURANȚA NAȚIONALĂ care veghează la îndeplinirea tuturor hotărilor Sfatului Ţări,pecetluite de voia NEAMULUI nostru Românesc.
” 1.  Noi Neamul  şi Statul României nu vom construi așezări omenești  în zonele de năpastă şi mare catastrofă de surpări şi viituri şi de cutremure.Ocrotind viaţa şi viitorul Ţării. Şi vom înceta lucrările la toate așezările omenești şi localitățile României Unite,înțelegând să descurajăm norodul ţării să se aşeaza iar în locuri de năpastă şi potop.Vom  interzice locuirea spre a nu primejdui viaţa neamului în locurile aceste.2.Vom așeza drumuri lucrate trainic care să înlesnească şi să favorizeze  traficul  populației şi trupelor în caz de năpastă,război şi năvălire :şi de  Evacuare a oamenilor ţării în ceas de primejdie,năpastă ori război.Iar în vremuri de pace a  se preumbla  lesne toți românii unii la alții. Spre negoț ,economie cea de folos, ori sărbători şi alte evenimente  potrivite cu viaţa unui neam liber şi suveran. Izolarea comunităților de oameni români şi neamuri înfiate (etnici),prin lipsa căilor ferate şi a drumurile  este închinarea neamului  şi cea mai înaltă trădare nerațională. prin  izolarea comunităților  în așezări blocate  făurite ca niște cuști  şi lagăre de prizonierat a unui neam întreg.3.Vom așeza fântâni de popas ,cișmele  la 100-200 m  pe drumurile ţării şi în toate aşezările locuite. Spre sațul populației însetate,pentru  cei istoviți şi bolnavii ţării. Şi pentru curățenia şi igiena cea feritoare boalelor ce bântuie lumea şi aduc ravagii.4.Vom trudi , vom cugeta gândurile cele drepte  şi întărite de credință să ajungem  ca să nu sfârșim ca o populație şi să dăinuim ca o Națiune Suverană acasă la ea. Nădejdea Noastră Sfatul ţării şi tot Neamul  cel născut aici în ţară ;este Dumnezeu în noi şi cu noi prin toate veacurile,viețuire într’u El .Nimic fără Dumnezeu !5.Astuparea  crevaselor  cu pucioasă şi a asanarea  secătuirea  a toate mlaştinelor şi sfârșitul boalelor şi epidemiilor asta voim! Dărâmarea  până temelia gliei a orice zidire  şi clădire vătămată îndelung de cutremure şi viituri , de puhoaie  şi alunecări de teren. Vaccinare şi educare nației  spre a ţine controlul boalelor şi epidemiilor şi a știi toată știința înțeleaptă a salvării din năpastă a oamenilor ţării. A fi feriți de otrăvire,vătămare ,înec o vâlvătaia focului în anii de secetă.6. Educațiunea nației este dintâiu  ce ma presus,viaţa şi sănătatea ţării şi a poporului ei. Aceasta voi viaţă prin veacuri fără epidemii şi boale ,știință şi educațiune şi instruitre pentru tinerimea ţării noastre unite. Dascăli şi doctori a se instrui şi a păstra vie viaţa neamului cu sfințenia ,cu care au păstrat-o ostașii noştrii în bătălii pe câmpul de luptă.7.Făurirea de meșteșuguri şi meserii şi școli de pricepere şi bresle,căci fără de muncă şi pricepere nu este decât  robie,iobăgie,amăgire şi sărăcie……apoi pustiirea Ţării. Aceasta nu voim ! Sfatul Ţării hotăreşte vremea oamenilor şi slobozenia lor fără de bir şi taxe a aduce pe pământurile noastre,progres tehnologic,unele şi mașini şi pricepere  necesară folosirii lor în toate domeniile şi meseriile.Confort şi bleşug. Şi Siguranța  progresului dobândit. Sfatul Ţării hotăreşte : – Se interzice  cu desăvârșire Dumnezeiască : a) Pustiirea Ţării b) Lăsarea ei în paragină şi abandon. Progres voim,confort şi luminare pentru viaţa Neamului Românesc şi pentru toate generațiile. Prosperitatea nației a fi scutită de taxe şi impozitare. Ca a o ferire şi siguranță națională ca ajungând liberi şi suverani să nu sfârșim ca slugi şi robi de bună voie.PROCLAMAŢIA DE LA ALBA IULIA ŞI REZOLUŢIA ADOPTAT la 1 Dec.1918

  MENŢIUNE NECESRĂ : Pentru a nu intra în conflict cu Marile Puteri Aliate (Stăpânii de facto ai României Germania nazistă şi URSS Rusia bolșevică anumite expresii au fost abuziv scoase din text  precum DUHUL UNIRII,DUHUL LUI DUMNEZEU ,RUTHENIA,BUCOVINA,HERŢA,BUCEAG ,BANATUL DE SEVERIN,CADRILATER

Rezoluțiunea Adunării Naționale de la Alba Iulia din 18 Noiembrie/1 Decembrie 1918.

I. Adunarea Națională a tuturor Românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, .~text lipsă [şi a toată Bucovina şi Ruthenia]

adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba-Iulia în ziua de 18 Noiembrie/1 Decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România. Adunarea Națională proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al națiunii române la întreg Banatul cuprins între râurile Mureș, Tisa și Dunăre.~text lipsă [şi a banatului de Severin]

II. Adunarea Națională rezervă teritoriilor sus indicate autonomie provizorie până la întrunirea Constituantei aleasă pe baza votului universal.

III. În legătură cu aceasta, ca principii fundamentale la alcătuirea noului Stat Român, Adunarea Națională proclamă următoarele:

·         Deplină libertate națională pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra și judeca în limba sa proprie prin indivizi din sânul său și fiecare popor va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare și la guvernarea țării în proporție cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc.

·         Egală îndreptățire și deplină libertate autonomă confesională pentru toate confesiunile din Stat.

·         Înfăptuirea desăvârșită a unui regim curat democratic pe toate tărâmurile vieții publice. Votul obștesc, direct, egal, secret, pe comune, în mod proporțional, pentru ambele sexe, în vârstă de 21 de ani la reprezentarea în comune, județe ori parlament.

·         Desăvârșită libertate de presă, asociere și întrunire, libera propagandă a tuturor gândurilor omenești.

Reforma agrară radicală. Se va face conscrierea tuturor proprietăților, în special a proprietăților mari. În baza acestei conscrieri, desființând fidei-comisele și în temeiul dreptului de a micșora după trebuință latifundiile, i se va face posibil țăranului să-și creeze o proprietate (arător, pășune, pădure) cel puțin atât cât să poată munci el și familia lui. Principiul conducător al acestei politici agrare e pe de o parte promovarea nivelării sociale, pe de altă parte, potențarea producțiunii.

·         Muncitorimei industriale i se asigură aceleași drepturi și avantagii, care sunt legiferate în cele mai avansate state industriale din Apus.

IV. Adunarea Națională dă expresie dorinței sale, ca congresul de pace să înfăptuiască comuniunea națiunilor libere în așa chip, ca dreptatea și libertatea să fie asigurate pentru toate națiunile mari și mici, deopotrivă, iar în viitor să se elimine războiul ca mijloc pentru regularea raporturilor internaționale.

V. Românii adunați în această Adunare Națională salută pe frații lor din Bucovina, scăpați din jugul Monarhiei austro-ungare și uniți cu țara mamă România.

VI. Adunarea Națională salută cu iubire și entuziasm liberarea națiunilor subjugate până aici în Monarhia austro-ungară, anume națiunile: cehoslovacă, austro-germană, iugoslavă, polonă și ruteană și hotărăște ca acest salut al său să se aducă la cunoștința tuturor acelor națiuni.

VII. Adunarea Națională cu smerenie se închină înaintea memoriei acelor bravi români, care în acest război și-au vărsat sângele pentru înfăptuirea idealului nostru murind pentru libertatea și unitatea națiunii române.

VIII. Adunarea Națională dă expresiune mulțumitei și admirațiunei sale tuturor Puterilor Aliate, care prin strălucitele lupte purtate cu cerbicie împotriva unui dușman pregătit de multe decenii pentru război au scăpat civilizațiunea de ghiarele barbariei.

IX. Pentru conducerea mai departe a afacerilor națiunei române din Transilvania, Banat și Țara Ungurească,text lipsă [Bucovina, Herţa ,Ruhtenia şi Buceag ] Adunarea Națională hotărăște instituirea unui Mare Sfat Național Român, care va avea toată îndreptățirea să reprezinte națiunea română oricând și pretutindeni față de toate națiunile lumii și să ia toate dispozițiunile pe care le va afla necesare în interesul națiunii.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cele mai cautate

To Top
ro_RORomână
en_GBEnglish (UK) ro_RORomână